سانتریفیوژ شعاعی – پروانه پاروئی
2019-07-02
سیستمهای انتقال مواد توسط هوا
2019-07-02

 

پرده هوا