سانتریفیوژ شعاعی – پروانه پاروئی
۱۳۹۸-۰۴-۱۱
سیستمهای انتقال مواد توسط هوا
۱۳۹۸-۰۴-۱۱

 

پرده هوا