آکسیال سبک و متوسط
۱۳۹۸-۰۴-۱۱

 

هواکش های با جریان هوای طبیعی و هوای فشرده