سانتریفیوژ بکوارد دو طرف مکش
2019-07-02
دمنده های فشار بالا
2019-07-02

 

سانتریفیوژ کانالی