سانتریفیوژ فوروارد یک طرف مکش
۱۳۹۸-۰۴-۱۱
سانتریفیوژ بکوارد یک طرف مکش
۱۳۹۸-۰۴-۱۱

 

سانتریفیوژ فوروارد دو طرف مکش