دمنده های فشار بالا
2019-07-02
سانتریفیوژ شعاعی – پروانه رو باز
2019-07-02

 

سانتریفیوژ شعاعی - پروانه رو بسته