دمنده های فشار بالا
۱۳۹۸-۰۴-۱۱
سانتریفیوژ شعاعی – پروانه رو باز
۱۳۹۸-۰۴-۱۱

 

سانتریفیوژ شعاعی - پروانه رو بسته