سانتریفیوژ بکوارد یک طرف مکش
۱۳۹۸-۰۴-۱۱
سانتریفیوژ کانالی
۱۳۹۸-۰۴-۱۱

 

سانتریفیوژ بکوارد دو طرف مکش