سانتریفیوژ کانالی
۱۳۹۸-۰۴-۱۱
سانتریفیوژ شعاعی – پروانه رو بسته
۱۳۹۸-۰۴-۱۱

 

دمنده های فشار بالا