سانتریفیوژ کانالی
2019-07-02
سانتریفیوژ شعاعی – پروانه رو بسته
2019-07-02

 

دمنده های فشار بالا