هواکش های با جریان هوای طبیعی و هوای فشرده
2019-07-02
آکسیال کانالی سبک و متوسط
2019-07-02

 

آکسیال سبک و متوسطهواکش های اکسیال محوری خانگی : این نوع فنها معمولا با ظاهری لوکس واز جنس پلاستیکهای مقاوم PVC یا ABS با کاربردهای خانگی یا فضاهای آزمایشگاهی با دبی پائین ساخته میشوند. ظرفیتهای تعریف شده آنها 100-1100 m3/h می باشد.

هواکش های آکسیال دیواری سبک و متوسط : در دو گروه سبک و متوسط با قطرهای پروانه 20-140 cm طبقه بندی وساخته می شوند . باتوجه به مقدار دبی مورد نیازاز 300-60000 m3/h و شدت صدا، قابل ارانه با دورهای 700-2800 rpm بصورت کوپل مستقیم یا پولی تسمه و فشار استاتیک تا حدود 1.2 inwgمطابق منحنیهای کاری کاتالوگها قابل انتخاب و ساخت می باشد.

دانلود کاتالوگ PDF